اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


Rockytan RR7 – دباغی

Rockytan RR7 – دباغی

قیمت واحد:


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

 یک عامل دباغی رزین با تاثیر پرکنندگی انتخابی است که حاوی فرم آلدهید است. این ماده مخصو صا بر قسمت های شل و نرم چرم مثل پوست شکم موثر است

 Rockytan RR7 خاصیت پرکنندگی بسیار خوبی دارد. این ماده اگر به همراه Rockytan RP2 استفاده شود، به نفوذ رنگ و مسطح کردن چرم کمک می نماید.
Rockytan RR7 
هیچ گونه تاثیر سفید کنندگی بر رنگ نداشته به چرم اندکی رنگ بژ می دهد. استفاده از این ماده به تنهایی برای پوست های سفید توصیه نمی شود. Rockytan RR7 خواص جلاپذیری و برجستگی پذیری چرم را بهبود بخشیده چرم را برای پرداخت آماده می کند. مقدار استفاده بسته به نوع چرم متفاوت است بعد از خنثی سازی و رنگرزی بین 1 الی 4 درصد می باشد بسته به وزن پوست بدون مو.

فایل های مرتبط