کد تخفیف 10% web10 ویژه خرید از وب سایت

کشاورزی

مواد اولیه خام شیمیایی در کشاورزی برای تولید کودهای شیمیایی، سموم حشره‌کش، آفت‌کش‌ها، رنگ‌ها و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از مواد اولیه خام شیمیاییی که در کشاورزی به کار می‌روند عبارتند از:

1. نیتروژن: نیتروژن به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای نیتروژنه مانند یوره، نیترات امونیوم و نیترات سدیم به کار می‌روند.

2. فسفر: فسفر به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای فسفاته، سموم حشره‌کش و آفت‌کش‌ها به کار می‌روند.

3. پتاسیم: پتاسیم به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای پتاسیمی به کار می‌روند.

4. سولفات: سولفات به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای سولفاته به کار می‌روند.

5. کلسیم: کلسیم به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای کلسیمی به کار می‌روند.

6. مس، روی و سرب: این مواد به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید سموم حشره‌کش و آفت‌کش‌ها به کار می‌روند.

7. آهن: آهن به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید سموم حشره‌کش و آفت‌کش‌ها به کار می‌روند.

8. سدیم کلراید: سدیم کلراید به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید سموم حشره‌کش و آفت‌کش‌ها به کار می‌روند.

9. کربنات کلسیم: کربنات کلسیم به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای آهنی به کار می‌روند.

10. اوره: اوره به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهای نیتروژنه به کار می‌روند.

11. کلرید پتاسیم: کلرید پتاسیم به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید سموم حشره‌کش و آفت‌کش‌ها به کار می‌روند.

12. سولفات منیزیم: سولفات منیزیم به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید کودهایمنیزیمی به کار می‌روند.

این مواد اولیه خام شیمیایی در کشاورزی به عنوان مواد اساسی جهت تولید کودها، سموم حشره‌کش، آفت‌کش‌ها، رنگ‌ها و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته باید توجه داشت که استفاده صحیح از این مواد اولیه خام شیمیایی در کشاورزی باید با رعایت اصول و مقررات بهداشتی و محیط زیستی صورت گیرد.